Fraction communale de la Ville d‘Echternach

Echternach, le 28.02.2022

Au Collège des Bourgmestre et
Échevins de la Ville d’Echternach
2, Place du Marché
Echternach

Mat der Attack op d’Ukrain brécht Russland mat internationalem Recht a mat den elementaarste Reegele vun der internationaler Uerdnung. D’Kampfhandlungen an der Ukrain hunn Auswierkungen déi wäit iwwer d’Ukrain erausginn a sech a ganz Europa an op ville Plazen op der Welt wäerte bemierkbar maachen. Nuklearforcë si vu Russland an Aläerte gesat ginn net méi spéit wéi Gester. Eng Menace un d’Nato an un d’Memberlänner.

All Eenzele vun eis, wéi mer hei zesumme setzen, stellt sech vill Froen, an huet sech op déi eng oder aner Aart a Weis mat der Ukrain solidaresch gewisen a sengem eegenen Numm. Dëst op de Sozialen Netzwierker, iwwert d’Ënnerschreiwen um Site vum Syvicol oder fléit um Friddensmarsch.

Eise Buergermeeschter dréit stolz den Titel vum Mayor of Peace. Et ass Krich! Eis Gemeng sollt de Fändel vu Mayor of Peace héissen!

Mee mir fannen et wichteg dass mir och als Gemengerot e wichtegt Zeeche musse ginn, an zwar net just Symbolesch, an deem’s mer dës schrecklech Attacke vu Russland op d’Ukrain condamnéieren.

Dofir hunn mir dës Resolutioun de Samschden era ginn, mat der Ufro se nach kennen en Urgence op den Ordre du Jour vun der haiteger Seance ze setzen.

An dëser Resolutioun wéi der gesitt war et eis wichteg niewent dem Symbolesche wichtege Message awer och schonn sech d’Fro ze stellen, wéi kenne mer konkret hëllefen? An zwar mat engem Opruff fir Spenden iwwert d’Gemeng, an sech bereet ze erkläre Léit déi hiert Land hunn misse verloossen, bei eis op ze huelen.

Merci fir d’Wuert an ech hoffen dass dir dës Iwwerleeungen e-stëmmeg mat drot.


Echternach, den 26.02.2022

Gemäß Gemeindegesetz möchte die Fraktion Déi Gréng folgenden Resolutionsvorschlag anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 28.02.2022 einreichen.

In den letzten Tagen mussten wir miterleben, dass alle diplomatischen Bemühungen, eine Eskalation der Lage in der Ukraine zu vermeiden nicht zum Erfolg geführt haben. Stattdessen müssen wir miterleben, wie Präsident Putin unter völliger Missachtung des Völkerrechts mit militärischen Mitteln versucht, dieses Land seiner Souveränität zu berauben.

Wir regen aus diesem Grund an, folgenden Resolutionsvorschlag zur aktuellen Lage in der Ukraine abzustimmen.

Der Gemeinderat tagend am 28. Februar 2022:

  • Ist erschüttert angesichts des großen Leids, das die ukrainische Bevölkerung in diesen Tagen durch die kriegerischen Handlungen Putins erfahren muss
  • Billigt ausdrücklich die auf europäischer Ebene getroffenen Sanktionen und hofft auf eine konsequente Weiterführung dieser Haltung
  • Bittet die luxemburgische Regierung nicht nachzulassen in ihren Bemühungen, auf diplomatischem Weg eine Ausdehnung des Krieges zu verhindern, eine Einstellung der militärischen Aktivitäten zu erreichen und eine Basis für Verhandlungen zu schaffen.
  • Bekundet seine Bereitschaft, Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet bei sich aufzunehmen.
  • Wird sich zum Ausdruck der Solidarität und des Mitgefühls mit der ukrainischen Bevölkerung unter der Flagge der „Major for peace“ zu einer Schweigeminute versammeln
  • Wird ein Spendenkonto für die Unterstützung der Geflüchteten einrichten, um den Echternacher Bürgern die Möglichkeit zu geben, ihre Solidarität zu zeigen.

Christiane Dieschbourg-Becker – Carole Zeimetz – Ricardo Filipe Pacheco

Resolutionsvorschlag