Raymond Becker verzicht op säi Mandat
a mécht Platz fir Carole Zeimetz

déi greng Echternoach on Tour