Mir bedaueren de Récktrëtt vum Carole Dieschbourg als Ëmweltministesch zudéifst, awer mir hunn och vollst Versteesdemech fir hir Entscheedung, déi si ganz bestëmmt net liichtfankeg geholl huet.

Wéi d’Carole sech viru bal 10 Joer entscheet huet, dëst Amt unzehuelen, war dat fir eis kleng Lokalsektioun zwar e grousse Verloscht, mee et huet eis och houfreg gemaach. Vun Ufank un huet hatt mat groussem Asaz, mat sengem bekannten Elan an Engagement fir d’Ëmwelt, déi him schonn ëmmer en Uleies war, dës wichteg Aufgab erfëllt. Dobäi ass hatt sech ëmmer trei bliwwen an huet och, trotz senge ville Verflichtungen, ëmmer och Zäit fir eis fonnt.

Wärend senger Amtszäit huet d’Carole eist Land a punkto Klimaschutz virubruecht an dobäi international virbildlech vertrueden. Sief et bei der Paräisser Klimakonferenz 2016, wou hatt d’EU representéiert huet oder nach elo am Mäerz bei der Ëmweltorganisatioun vun der UN, wou d’Ofkommes zur Reduktioun vum Plastik beschloss gouf. Dem Carole seng mënschlech, offen an éierlech Aart huet him d’Aarbecht op dem internationale Plang sécher erliichtert. An esou huet et eis och net verwonnert, dass hatt no der Héichwaasserkatastroph 2021 vun den entleeënste Länner vun der Welt Solidaritéitsschreiwe fir eis betraffe Bierger krut.

Mir wënschen dem Carole vill Kraaft fir déi Zäit, déi lo virun him läit.

Virun allem wënsche mir dem Carole, dass hatt no all deene perséinleche Blessuren, déi et an deene leschte Joren huet mussen astiechen, erëm déi zouversiichtlech, leidenschaftlech a frou Fra ka sinn, déi mir kennen a gären hunn.

Eisem Land wënsche mir, dass sech endlech eng würdeg a mënschlech Form fanne léisst, Virwërf géint Mandatairen ze traitéieren an dass sech och weiderhin engagéiert a kompetent Leit fannen, déi bereet sinn, ënner dësen Ëmstänn, dee selwechten Asaz bei engem politesche Mandat ze leeschten, sou wéi d’Carole dat onermiddlech gemaach huet.

Carole mir soen dir Merci


Nous regrettons profondément la démission de Carole Dieschbourg en tant que Ministre de l’Environnement, mais nous comprenons entièrement sa décision qu’elle a certainement prise avec grande difficulté.

Lorsque Carole s’est décidée il y a 10 ans d’accepter cette fonction, ce fut une grande perte pour notre petite fraction d’Echternach, mais en même temps cela nous a rendu très fiers.

Depuis le début, Carole s’est engagée corps et âme, avec son élan bien connu, pour l’environnement qui a toujours été une cause très importante pour elle. Malgré sa fonction, elle est toujours restée fidèle à elle-même et malgré ses obligations, elle a toujours trouvé du temps à nous consacrer.

Au cours de son mandat, Carole a représenté d’une manière exemplaire notre petit pays au niveau international en ce qui concerne la protection climatique. Que ce soit lors de la conférence de Paris sur le climat en 2016, où elle représentait l’Union Européenne ou cette année en mars, lors de l’organisation écologique des Nations Unies, où l’accord de réduction des plastiques a été conclu.

Sa nature humaine, ouverte et honnête lui a certainement été favorable lors de ses missions internationales. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas été surpris, lorsqu’après les inondations de 2021, elle a reçu des messages de solidarité des quatre coins du monde. à l‘attention des citoyens concernés.

Nous souhaitons à Carole beaucoup de courage pour affronter les moments à venir, et surtout, après toutes les blessures personnelles qu’elle a subies ces dernières années, qu’elle redevienne la femme confiante, passionnée et heureuse que nous connaissons et aimons tant.

Pour notre pays nous souhaitons qu’il retrouve une forme digne et humaine dans le traitement des reproches faits aux mandataires et qu’il continue à trouver des gens engagés et compétents qui sont prêts, dans ces circonstances, de fournir le même engagement lors d’un mandat politique, tel que Carole l’a fait.

Carole, nous te disons MERCI.
Adelante