Ëmgeehungsstrooss

Ëmmer méi Bierger schwätzen vun der Ëmgeehungsstrooss, well den Här Buergermeeschter schonn ëfters Undeitungen gemaach huet, an verschiddenen Gremien, dass de Schäfferot un enger Emgehungsstrooss géif plangen. Wou stinn mer do?

Politique communale d’égalité des sexes

Am « Plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes » weist den Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL), zesummen mam «syndicat intercommunal des villes et des communes SYVICOL » an der nationaler Antenne vum « Réseau européen – Les Femmes dans la Prise de Décision », drop hin, wei wichteg et ass och um lokalen Gemengenniveau enger Politik vun « égalité des sexes » Rechnung ze droen.

Bus a Mobilitéit

Dat neit Mobilitéitskonzept, den Tram an d’Reform vum RGTR, hunn dozou gefouert datt vill Eechternacher Bierger onzefridden si mat der Busubannung. All Busser sollen op de Pôle d’Echange Kierchbierg an dann Ëmklammen op en Tram oder op stättesch Bussen.

Introduktioun Resolutioun urgence Climatique

Introduktioun Resolutioun urgence Climatique

Et gëtt nach Leit déi d’Klimakris a Fro stellen! An duerch ëmmer rëm déi selwecht invitéiert Wëssenschaftler déi a populisteschen Emissiounen an Zeitungen eng Bün kréien, gi genau déi Bierger an hirem konfortabelem Denken an Handelen bestätegt.

mehr lesen
Résolution communale sur l’urgence climatique

Résolution communale sur l’urgence climatique

La fraction déi gréng propose au conseil communal, après avoir délibéré et voté conformément à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, d’adopter cette résolution tenant compte de l’urgence climatique, pour sensibiliser davantage à la thématique et accroître la pression politique au niveau national et européen.

mehr lesen