120 Deeg – 12 Verspiechen!

120 Deeg – 12 Verspiechen!

Wann mir eppes ze soe kréie:

Fir déi éischt 120 Deeg gi mir iech 12 Verspriechen!

  • Do sinn!

    De Schäfferoot huet fest Spriechstonnen.
  • Biergerfrëndlechkeet!

    Mir äntwerten iech op all är Froen.